Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

VÄGGSPACKEL HUSFIX RAPID CASCO 10 KG
Art.nr 006382095 Lev.art.nr 489527

Basta SundahusB
Casco
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Vit cementbaserat lagningsspackel, snabbhärdande. Mycket snabbt spackel som används för fyllning, lagning, reparation och liknande på väggar och i tak inom- och utomhus. Har god vidhäftning mot de flesta typer av material t ex betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor mm. Används även som fästmassa vid limning av t.ex. golvgipsskivor. Används även som fästmassa till natursten, t ex marmor och glasmosaik. OBS! Hårt att slipa.
Användningsområde Används för fyllning, lagning, reperation och liknande på golv, väggar i tak inom- och utomhus. Snabb härdningstid. God vidhäftning mot underlag som betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor m.fl
Användningstid C:a 45 minuter vid +20°C
Arbetstemperatur (°C) +5 till +30
Blandningsförhållande Blanda 3 volym delar pulver med 1 del rent kallt vatten, lika med 1 kilo pulver med 0,4 liter vatten.
Densitet Pulver 900 kg/m³; blandad produkt ca 1300 kg/m³
Färg Vit
Förvaring Lagras svalt och torrt.
Innehåll 10 kg
Lagringstid 12 månader
Materialförbrukning C:a 1,0 kg/m²/mm
Torktid Härdar i tjocka skikt efter ca 24 timmar och i tunna skikt efter ca 1 timma
Typ Väggspackel
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.