Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

VÄGGSPACKEL HUSFIX CASCO 10 KG
Art.nr 006382141 Lev.art.nr 489520

Basta BVBUndviks SundahusB
Casco
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Smidigt och flexibelt lagningsspackel för många applikationer Cementbaserat lagningsspackel som används för i-, skarv och bredspackling inom- och utomhus. Även som våtstarkt väggspackel. Kan spacklas i tjocka skikt, sjunker inte. Är flexibel, går både att spika och skruva i. Vidhäftning mot de flesta typer av material, t ex betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor mm.
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Börjar härda 2 h
Densitet (kg/m³) 1100
Färg Grå
Innehåll 10 kg
Lagringstid 12 månader i sluten förpackning
Material Specialcement med lättfiller
Nyans Gråvit
Typ Väggspackel
Volym (l) 10
Dokument

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ an siktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.