Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXM 711 EXPANDERBETONG SNABB FIN 1000 KG
Art.nr 006618359 Lev.art.nr 5200779100

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
EXM 711 är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en snabbt tillstyvnande och expanderande betongmassa. Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader (köldbetongegenskaper). Tryckhållfasthetsklass C32/40.

EXM 711 är i första hand avsedd för gjutningar där snabb tillstyvnad och kort avformningstid önskas (ca 45min). Betongen möjliggör även gjutning i låga temperaturer (ned till -10°C) utan att avformningstiden påverkas. EXM 711 används främst i skikttjocklekar 15-100 mm. EXM 711 används vid undergjutningar av prefabkonstruktioner, stål- och betongpelare, betongelement och maskiner och för fastgjutning av t ex räcken mm. Galvaniserat stål och aluminium, som skall ingjutas måste skyddsmålas.

- Snabbt tillstyvnande
- Säkerställer hållfasthetstillväxt även i minusgrader
- Expanderande
Användningstid Ca 15 minuter vid +20°C
Ballast (mm) Natursand 0-1
Bruksbindemedel Portlandcement
Börjar härda Ca 30-60 minuter
Frostbeständig Ja, XF2 enligt SS 137244 (ej salt miljö)
Konsistens Lättflytande
Lufthalt Ca 5 %
Rek. skikttjocklek (mm) 10-100
Serie Weber EXM
Tryckhållfasthetsklass C32/40
Typ Expanderbetong
Vattenbehov Ca 4,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 1000
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.