Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LIP EPS BETONG 501 45L
Art.nr 007098641 Lev.art.nr 100808

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Värmeisolerande, lätt fyllnadsavjämningsmassa för inom- och utomhusbruk. LIP EPS Betong 501 är en lättviktsprodukt som är lättarbetad och värmeisolerande, som används som golvuppfyllnad på fasta underlag 30 - 600 mm.
Arbetstemperatur (°C) 10-25
Blandningsförhållande 6,4 liter vatten/45 liters säck
Gångbar Efter ca 12 timmar
Lagringstid 6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning
Materialåtgång 45 liter torrbruk = 45 mm/m²
Max skikttjocklek (mm) 600
Minsta skikttjocklek (mm) 30 mm i fasta konstruktioner, 50 mm i flytande konstruktion
Tryckhållfasthet >1,2 N/mm²
Typ Avjämningsmassa
Vikt (kg) 17
Volym (l) 45
Värmeledningsförmåga (W/mK) 0,1
Öppentid Ca 1 timme
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID INANDNING Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsanläggning. i enlighet med lokala bestämmelser.