Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CAL 529 KALKSPRITPUTS 5 MM SPRUTBAR PG2 20 KG

Art.nr 007618785 Lev.art.nr 5200880527
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad ytputs baserad på luftkalk med välgraderad vit 5 mm dolomit som ballast. Sprutas med lämplig brukspump. Används vid renovering av byggnader, putsade med kalkbruk, där man önskar grov struktur. Infärgas efter önskemål. Pumpbar.
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-5
Bruksbindemedel Luftkalk (K)
Förvaring Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Lagringstid Max 12 månader från produktionsdatum
Materialåtgång Ca 20 kg/m²
Pumpbar Ja
Serie Weber CAL
Typ Kalkspritputs
Vattenbehov Ca 4 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.