Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CAL 154 HYDRAULISK KALKSPRITPUTS 8 MM DOLOMIT 33094 20 KG

Art.nr 007652932 Lev.art.nr 5200891359
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad spritputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov välgraderad vit 8 mm dolomit som ballast. Slås på för hand. Opigmenterad. Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C.

Används vid renovering av byggnader, putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov struktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-8
Bruksbindemedel Luftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
Kulör 33094
Materialåtgång Ca 20 kg/m²
Serie Weber CAL
Typ Hydraulisk kalkspritputs
Vattenbehov Ca 3,2 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.