Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

SOCKELSTÄNKPUTS KC 0-1 FC100 25 KG
Art.nr 002805628 Lev.art.nr 5660405

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Kalk och cement, dolomit 0–1 mm. För ytbehandling av socklar.
Användningstid Ca 2 timmar vid 20 °C
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fraktion (mm) 0-1
Frostbeständig God
Förvaring Fuktskyddat
Kulör Vit FC100
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 3 kg per m²
Typ Sockelstänkputs
Vattenåtgång 6-7 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare