Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

RIVPUTS KC 0-3 SPECIALKULÖR 25 KG

Art.nr 003266437 Lev.art.nr 5660735
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Kalk och cement, dolomit 0–3 mm. För ytbehandling av ny puts samt renovering av äldre fasader. Rivputs KC används vid ytbehandling av ny puts samt vid renovering av äldre fasader. Används på puts med kvalitetsklass CS lll (B) eller CS ll (C). Åtgång: 23 kg/m². Vattenåtgång: 4,5–5,5 l per 25 kg. Innehåll: kalk och cement, dolomit 0–3 mm.
Användningstid Ca 2 timmar vid 20 °C
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fraktion (mm) 0-3
Frostbeständig God
Förvaring Fuktskyddat
Kulör Specialkulör
Lagringstid 12 månader
Typ Rivputs KC
Vattenåtgång 4,5-5,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Åtgång Ca 23 kg/m² (spikriven)
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.