Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

SNABBCEMENT 25 KG
Art.nr 006618286 Lev.art.nr 5200778881

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Produkten säljs oförädlad direkt från leverantören Cementa. SH-cement är ett portlandcement som tillverkas i Skövde och Slite. Det har snabb hållfasthetsutveckling och används till exempel vid krav på tidig formrivning och vid gjutning i kall väderlek.
Typ Snabbcement
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden
H317 Cement uppfyller inte kriterierna för PBT- eller vPvB-ämnen i enlighet med bilaga XIII till REACH (Förordning (EG) nr 1907/2006). Närcement reagerar med vatten, till exempel vid tillverkning av betong eller murbruk, eller när cementet blir fuktigt, bildas en starkt alkalisklösning. På grund av detta kan våt cement orsaka hud- och ögonirritation. Hudkontakt med våt cement, färsk betong eller bruk kan orsakairritation eller frätskador. Kan orsaka skada på produkter gjorda av aluminium eller andra
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att andas in damm
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten
P304 + P340 VID INANDNING Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som gör det lättare
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag Sök läkarvård
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning