Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

SNABBCEMENT 25 KG
Art.nr 006618286 Lev.art.nr 5200778881

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Produkten säljs oförädlad direkt från leverantören Cementa. SH-cement är ett portlandcement som tillverkas i Skövde och Slite. Det har snabb hållfasthetsutveckling och används till exempel vid krav på tidig formrivning och vid gjutning i kall väderlek.
Typ Snabbcement
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att andas in damm
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som gör det lättare att andas
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning