Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BYGGCEMENT 25 KG
Art.nr 006835898 Lev.art.nr 5200838450

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Produkten säljs oförädlad direkt från leverantören Cementa. Byggcement är ett portlandkalkstenscement som tillverkas i Skövde och Slite. Det har ordinär hållfasthetsutveckling och används vid vanliga betongarbeten, t.ex. vid husbyggnad.
Typ Byggcement
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att andas in damm
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten
VID INANDNING Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning