Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ANLÄGGNINGSCEMENT SL I 42,5 N-SR3 MH/LA 25 KG

Art.nr 007158208 Lev.art.nr 5200861160
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Anläggningscement är ett Typ 1 Portlandscement som tillverkas i Slite på Gotland. Det är anpassat för att användas i medelgrova till grova konstruktioner som till exempel broar.

För injektering, förankring, utfyllning mm där särskilda krav på CEM1 kvalite på cementen föreligger.

- Lågalkalisk
- Sulfaresistent
- Medelgrova till grova konstruktioner
Typ Anläggningscement
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att andas in damm
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning