Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GYPSUM NATURGIPS 25 KG
Art.nr 006618222 Lev.art.nr 5200629265

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Gypsum Naturgips är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och brandhärdigt material som tillverkas av naturlig rå gipssten. Produkten avger därför inga emissioner vare sig vid arbete eller i färdigt konstruktion. Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus.

Gypsum Naturgips används vid nybyggnad och renovering av väggar, tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tätskikts system användas.
Brandklassad A1
CE-märkt Ja
Materialåtgång 25 kg/m² vid 30 mm tjocklek
Rek. skikttjocklek (mm) 2-60
Serie Gypsum
Torktid Ca 6 mm/ dygn vid + 20 C RF 65 %
Typ Naturgips
Vattenbehov Ca 14 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.