Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GULLEX MURCEMENT A 25KG
Art.nr 006618293 Lev.art.nr 5200778973

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Gullex Murcement A är ett universalbindemedel för blandning tillsammans med ballast (sand) och vatten till mur- och putsbruk klasserna A-C. Ingående luftporbildande tillsatsmedel säkerställer god frostbeständighet i det hårdnande bruket. Frostbeständigt

Gullex används som bindemedel till murbruk i tre murbruksklasser och till tre putsbrukstyper.
- Murbruksklass A: Murning där murbruksklass A föreskrivs. T ex armerade tegelkonstruktioner och murverk som bär stora laster. Vikt 100/350 Volym 1:3
- Murbruksklass B: Murning av fasadtegel, även i slagregnrik klimatzon. Murning av betong och lättklinkerblock, även i grundmurar. Vikt 100/600 Volym 1:5
- Murbruksklass C: Murning av block , tegel- och kalksandsten vi låta belastningar, dock ej i slagregnrik klimatzon. Vikt 100/900 Volym 1:7
- Putsbrukstyp A: Tunngrundning och putsningsarbeten där mycket hög hållfasthet erfordras. Slamning av betongytor. Vikt 100/350 Volym 1:3
- Putsbrukstyp B: Grovputs och slamning på tegel, kalksandsten, betong- och lättklinkerbetongmurverk och träullsplattor. Vikt 100/600 Volym 1:6
- Putsbrukstyp C: Grovputs och slamning på tunngrundat underlag. Vikt 100/900 Volym 1:7
Användningstid Ca 2 timmar
Appliceringstemperatur (°C) 20
Bruksbindemedel Std P-klinker, kalksten, tillsatsmedel
Börjar härda Ca 4 timmar
Frostbeständig Ja, enligt SS 137244
Lufthalt Ca 15-20 %
Rek. skikttjocklek (mm) 20
Serie Gullex
Typ Murcement
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.