Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FUKTSTOPP/ACCELERATOR 5 LITER
Art.nr 006618425 Lev.art.nr 5200779283

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fuktstopp är ett snabbindande tillsatsmedel för cement eller cementbruk. Kloridfritt. Bindningstiden kan regleras genom blandning med vatten i olika proportioner för anpassning till olika arbetssituationer. Inblandad som koncentrat i Standardcement hårdnar pastan inom ca 1min eller i Cementbruk A ca 3 min. Utspädd med 6 delar vatten, förlängs tiderna till ca 3 resp. 6minuter. Kallt väder förlänger användningstiden ytterligare.

Fuktstopp används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage genom puts, betong och murverk. Kan även användas som accelerator vid mindre gjutningar, där behov av snabbare"stelning" av betongen finns. Full hållfasthet uppnås dock ej. Kan blandas med de vanligast förekommande Portlandcement kvaliteterna på den svenska marknaden. Klass, Cem I eller Cem II.

- Används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage igenom betong
- Kan även användas som accelerator
Förvaring Bör varmlagras. Skyddas mot frost. Oöppnad förpackning kan förvaras i 3 år. Kan användas även efter nedfrysning om nogggrann omrörning eller omskakning utförs
Innehåll (l) 5
Materialåtgång Till 10m² väggyta: -0,3 dl koncentrerad Fuktstopp till 5 mm Standardcementpasta, -0,4 dl koncentrerad Fuktstopp till 10 mm Cementbruk A
Typ Fuktstop tillsatsmedel
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret) Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.