Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

VATTENSTOPP-YTFÖRSTÄRKARE 1 L
Art.nr 003569193 Lev.art.nr 5960401

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Kan användas som en tillsats till bruk för att härda på några sekunder och därmed snabbt kunna täta vattenflöden i berg och betong. Produkten kan även användas till förstärkning av betongytor.
Densitet (kg/m³) 1320
Innehåll (l) 1
Lagringstid Används inom 3 år från tillverkningsdatum. Förutsätter frostfri förvaring i obruten förpackning
PH-värde Ca 11
Typ Vattenstopp tillsatsmedel
Åtgång 1 l räcker till 1,5 l Cement eller till 2 l Cementbruk A vid tätning. Vid ytförstärkning ska produkten spädas 1+1 med vatten och räcker till ca 2,5–5 m²
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 Inandas inte ångor.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret) Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en behörig återvinningscentral.