Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FLOOR 318 SNABBSLIPSATS GROV DR 20 KG 48 ST/PALL
Art.nr 007035017 Lev.art.nr 5200847795

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weberfloor 318 snabbslipsats grov DR är ett snabbhårdnande, lågalkalisk, självtorkande och dammreducerat golvbruk som ger en något grövre struktur än avjämningsmassor. Ytan har behov av att primas och finspacklas före mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement och kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är EPD verifierad. Produkten är slagg- och kaseinfri samt fuktskadestabil.

Weberfloor 318 snabbslipsats grov DR är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på snabb ythållfasthet för tidig mattläggning. Skikttjocklek 20-150 mm. Weberfloor 318 DR kan även användas i flytande konstruktion med minsta skikttjocklek 40 mm upp till 10 m² yta.

- Lämplig för fallbyggnad
- Lämplig i tjocka skikt
- Tidigt beläggningsbar
- Dammreducerd
- Jordfuktig konsistens
- EPD-Verifierad
- Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad
Användningstid 30-40 minuter
Brandklassad A2fl -s1
Böjdraghållfasthet F4 enligt EN 13892-2
Gångbar Ca 1-3 timmar
Materialåtgång 2,0 kg/m2/mm
Rek. skikttjocklek (mm) 20-150
Serie Weber FLOOR
Tryckhållfasthetsklass C20 enligt EN 13813
Typ Golvbruk golv
Vattenbehov Ca 1,6 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.