Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

325 AVJÄMNING 20 KG
Art.nr 007446547 Lev.art.nr 533254

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbar och normaltorkande avjämning för underlag av betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar även på underlag av golvspånskiva. Tål tillskjutande fukt. För inomhusbruk.
Användningsområde För inomhusbruk
Bearbetningsbar minuter 15-25
Förvaring Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning
Gångbar 1-3 timmar
Lagringstid Används inom 6 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen
Materialåtgång 1,85kg/mm/m2
Mattläggningsbar (dygn) 1 vecka/cm (för förutsättningar, se produktblad)
Produkt 325
Skikttjocklek (mm) 2–30 (betongunderlag)
Typ Avjämningsmassa
Vattenåtgång 3,2-3,4 l per 20 kg
Vikt (kg) 20
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.