Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GOLVSPACKEL ARDEX A30 12,5 KG
Art.nr 002555344 Lev.art.nr 31405

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX A 30 är ett finspackel för golv, vägg, tak. För reparationer, upprätning samt finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före mattläggning i t.ex. bostäder. Endast inomhus.

ARDEX A 30 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och den binder allt blandningsvatten. ARDEX A 30 är gångbar efter ca 45 minuter och beläggningsbar efter ca 2 timmar. ARDEX A 30 kan användas på slipsatser, betong, anhydrit, spånskiva, keramiska plattor, klinker och på golvskivor. På brädgolv skall alltid ARDEX E 25 tillsättas.

Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas.

Blandas alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftigt omrörning till en klumpfri massa.

ARDEX A 30 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. På icke sugande underlag som skall beläggas med en tät beläggning, skall ARDEX A 30, för att bilda ett vattenabsorberande underlag, påföras i en tjocklek av minimum 1,5 mm. ARDEX A 30 kan spacklas ned till nära 0 mm och läggas i lagtjocklekar upp till 5 mm. Vid planspackling av större ytor kan bruket ha något tunnare konsistens.

OBS! ARDEX A 30 får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen. Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av t.ex. drag, solbestrålning eller användning av byggtork.

- Finkornigt snabbspackel
- Med ARDURAPIDEFFEKT
- Beläggningsbar efter 2 timmar
- Plastförstärkt
- Lättslipad
- Mycket låga emissioner
- Godkänd för elgolvvärme
Appliceringstemperatur (°C) Över +5, inomhus
Bearbetningstid Ca 15 minuter (20°C)
Beläggningsbar Ca 2 timmar (20°C). Beläggningsbar med ARDEX Tätskikt: ca 24 timmar (20°C)
Blandningsförhållande 3,2 - 4 l vatten till 12,5 kg pulver, volymdelar: 1 del vatten till 3,5 delar pulver
Böjdraghållfasthet 1 dygn 4,0 N/mm², 7 dygn 4,5 N/mm², 28 dygn 6,5 N/mm²
Densitet Ca 1,3 kg/liter ( (blandad ca 1,7 kg/liter)
Frostbeständig Nej
Förvaring Förvaras torrt
Gångbar Ca 45 minuter (20°C)
Konsistens Smidig, pastaliknande
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Materialåtgång Ca 1,25 kg pulver/m²/mm
Tryckhållfasthet 1 dygn 17 N/mm², 7 dygn 20 N/mm², 28 dygn 30 N/mm²
Typ Golvspackel
Tål golvvärme Ja
Vattenbehov 3,2-4 liter/12,5 kg
Vikt (kg/frp) 12,5
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.