Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BYGGSPACKEL ARDEX A46 12,5 KG
Art.nr 005047379 Lev.art.nr 31417

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX A 46 är ett cementbaserat reparations- och fallbyggnadsbruk för golv, vägg och tak. För utspackling och upprätning av balkonger, trappnosar, håligheter, ojämnheter i slipsatser och betongbjälklag, fallspacklingar, m.m. ARDEX A 46 används för reparation och spackling av betong, terazzo, leca, puts (ej ren kalkputs), samt andra lämpliga underlag. Lättbetong endast inomhus. Som underlag till klinker, matta och målning. Kan användas till bassänger, dock ej kurbad och saltvattenbad. Som ytskikt på normalbelastade ytor.

Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast, bärkraftigt, frostbeständigt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning.

3-3,5 liter vatten till 12,5 kg ARDEX A 46. Blanda alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftigt omrörning till en klumpfri massa. Det färdigblandade spacklets konsistens ska vara pastaliknande och utan klumpar.

ARDEX A 46 läggs inom- och utomhus vid temperaturer över 5°C. Redan 30-40 min efter applicering kan ARDEX A 46 bearbetas med filtning eller skäras. Öppettiden ca 20 min.

Målning, coating: (efter uttorkning)
- Upp till 5 mm ca 2 dagar
- Upp till 10 mm ca 5 dagar
- Upp till 20 mm ca 7 dagar
- Upp till 30 mm ca 10 dagar

- Reparationsspackel
- Cementbaserat handspackel
- Inom- och utomhus
- Tillskjutande fukt
- För spackling och utjämning av hål, ojämnheter, sprickor, svackor på golv och vägg
- För bättring och lagning av balkonger och trappnosar
- För fallspackling och upprättning av golv och väggytor i lagtjocklek från 2-30 mm
- Enkel bearbetning, kan glättas och filtas
- Snabbt gång- och belastningsbar
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) Över +5
Bearbetningstid Ca 15-20 minuter (20°C)
Beläggningsbar Ej fuktkänsliga beläggningar efter ca 5 tim (20°C)
Blandningsförhållande 3-3,5 liter vatten/12,5 kg
Böjdraghållfasthet 1 dygn: 2 N/mm², 7 dygn: 4 N/mm², 28 dygn: 6 N/mm²
Densitet 1,3 kg/liter (blandad ca 1,8 kg/liter)
Frostbeständig Ja
Förvaring Torrt
Gångbar Ca 2-3 timmar (20°C)
Lagringstid 6 månader
Materialåtgång Ca 1,4 kg/m²/mm
PH-värde I upprört tillstånd ca 12
Rek. skikttjocklek (mm) 2-30
Tryckhållfasthet 1 dygn: 10 N/mm², 7 dygn: 15 N/mm², 28 dygn: 20 N/mm²
Typ Byggspackel
Vikt (kg/frp) 12,5
Volymdelar 1 del vatten till 3 delar pulver
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.