Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

DISTANSLIST MARK 50 MM L=2,0 M

Art.nr 005293995 Lev.art.nr 10162216
Eurospacers
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
DISTANSLIST MARK är en 2 m lång u-formad nätdistans av PVC till grunder och fundament, men kan också användas vid lösarmering. Listen läggs ut ”på rygg” på gjutunderlaget med u:ets öppning uppåt varpå armeringen placeras ovanpå. Håligheterna i sidorna och i botten underlättar betongomslutningen.
Antal (st/kartong) 30
Färg Grå
Längd (mm) 2000
Material PVC
Nyans Grå
Typ Distanslist
Täckskikt (mm) 50
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Allvarlig hälsofara

Faroangivelser

H360 Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas til en godkänd avfallsanläggning.