Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BYGGFOG ALLVÄDER TRANSPARENT 300ML
Art.nr 006756472 Lev.art.nr 118718

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Mycket smidig fog och tätningsmassa baserad på en unik gummilösning. Som namnet antyder fäster och tätar massan i alla väder oavsett tid på året och förutsättning. Finns i såväl helt transparent som svart utförande och ger en mycket elastisk tätning som är helt väderbeständig. Produkten är i första hand tänkt att användas utomhus pga skarp doft men fungerar utmärk även inne om man accepterar doften som snabbt klingar av. Vår absoluta rekommendation till montage och reparation av läckande hängrännor, dagvattensystem samt tätningar av genomföringar i tak och grund. Fäster i alla väder, vått, kallt etc Högelastisk Fäster på nästan alla material Fryser ej Permanent helt vattenfast tätning Mycket lättarbetad Helt vattenfast från första sekunden Övermålningsbar Applikationstemperatur 5 - 40°C Montage och reparation Dagvattensystem/hängrännor Tätning av genomföringar i tak-/grund. En tätning – året runt – alla väder!
Appliceringstemperatur (°C) 5 / 40
Arbetstemperatur (°C) -20 / +40
Elasticitet 25%
Farosymboler GHS02, GHS07
Hårdhet (shore) 25
Härdningshastighet (dygn) 12 mm
Härdningstid (dygn) 12 mm
Material att fästa Plåt/Tegel/Betong/Trä/Metall
Material att fästa i Betong, Metall, Trä, Plåt, Tegel
Miljökodning Utomhus
Rengöring Lösningsmedel, Rengöringsduk, Rengöringsspray
Rengöring verktyg Lösningsmedel/Rengöringsduk/Rengöringsspray
Temperaturresistens min/max -25 / 80
Typ Byggfog
Väderbeständig Ja
Övermålningsbar Ja
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Gas under tryck
  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. - Rökning förbjuden.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret) Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till avfallscentral