Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LIM STRONG EPOXY PROFESS CASCO2X15 ML

Art.nr 006650051 Lev.art.nr 536167
Casco
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Epoxylim för metall, porslin och glas samt de flesta andra hårda material. 2-komponents Epoxylim som ger en hård, stark och beständig limfog. Härdar på ca 1,5 timme.
Antal (st/kartong) 10
Densitet (kg/m³) Lim 1150 Härdare 950
Färg Transparent
Förpackning Spruta
Förvaring Förvaras svalt och frostfritt.
Innehåll (ml) 15
Konsistens Svagt tixotrop
Lagringstid 36 månader
Nyans Lim transparent. Övergår till ljusgul vid härdning.
Typ Lim
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig
  • Miljöfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P391 Samla upp spill.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.